BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO OGŁASZA

Nabór wniosków o dofinansowanie do zadania związanego z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił konkursowy nabór wniosków na 2018 rok na przedsięwzięcie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

W związku z powyższym, ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.

Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Sępólno Krajeńskie o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W przypadku gdy wniosek Gminy Sępólno Krajeńskie nie zostanie zakwalifikowany przez WFOŚiGW w Toruniu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.

Planowany termin realizacji: lipiec-wrzesień 2018r.

Dofinansowanie wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych, obejmujących wyłącznie koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

W przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, Gmina Sępólno Krajeńskie, na potwierdzenie udzielonej pomocy wyda zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy de minimis.

Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej Gminy będzie jedna firma wybrana przez tut. Urząd w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, która na zlecenie Gminy Sępólno Krajeńskie będzie dokonywać demontażu/zbiórki pokrycia dachowego zawierającego azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania (właściwe składowisko odpadów).

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11,  89-400 Sępólno Krajeńskie, pok. nr 4 do dnia 16 lutego 2018 r.


Załączniki: