KOMUNIKAT - W/S UTYLIZACJI WYROBÓW

AZBESTOWYCH Z TERENÓW DOTKNIĘTYCH NAWAŁNICAMI.

W związku z licznymi uszkodzeniami pokryć dachowych zawierających azbest (gł. eternit) oraz innych wyrobów azbestowych informujemy, że gminy powiatu sępoleńskiego zorganizują odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - dotyczy tylko uszkodzonych części pokryć dachowych z budynków na terenie sołectw, przez które przeszedł gwałtowny front atmosferyczny w dniach 11-12 sierpnia br.

Azbest jest jednym z najbardziej niebezpiecznych czynników rakotwórczych, a zdemontowane wyroby zaliczają się do odpadów niebezpiecznych. Największe zagrożenie stanowią włókna mikroskopijnej wielkości, które zawsze pozostają w płucach i mogą powodować charakterystyczny dla azbestu rodzaj nowotworu złośliwego. Włókna uwalniają się do powietrza atmosferycznego w wyniku różnych czynników, jednak dochodzi do tego głównie w trakcie prac demontażowych.

Usuwając wybory zawierające azbest należy zachować szczególne środki ostrożności:

ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi strefę prac,
nie palić papierosów, nie spożywać posiłków i napojów w pobliżu terenu, gdzie są usuwane wyroby zawierające azbest,
używać środki ochrony indywidualnej chroniące układ oddechowy (półmaski jednorazowego użytku typu P3, ubrania, rękawice robocze, ochronniki na obuwie); zużyte środki ochronne powinny być składowane z odpadami azbestowymi.
zapobiegać powstawaniu pyłu azbestowego poprzez:
- nawilżanie usuwanych płyt, np. wodą;
- niestosowanie szybkoobrotowych narzędzi elektromechanicznych, np. szlifierki, wiertarki;
- demontaż wyrobów w miarę możliwości w całości, unikając destrukcji mechanicznej,
po zakończeniu prac całe ciało obficie spłukać wodą,
odpady pochodzące z pokryć dachowych należy szczelnie zapakować w grubą folię (nie mniej niż 0,2 mm) o wytrzymałości uniemożliwiające jej rozdarcie,
sprzątnąć teren wykonywania robót z maksymalną starannością z wykorzystaniem metod tłumiących pył ( na mokro), niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho.
Odpady należy przygotować do odbioru (z zachowaniem ostrożności i warunków bezpieczeństwa), w następujący sposób: duże fragmenty płyt ułożyć na paletach, owinąć folią (okreszować), drobne elementy i odłamki zebrać do grubych worków, szczelnie zabezpieczyć i umieścić w pojemniku (np. typu big-bag, ).

WAŻNE
Demontaż elementów, które pozostały na dachu musi zostać przeprowadzony przez podmiot do tego uprawniony, poprzedzony zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – (Dz.U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny