Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

 nowe odpady stawki

 Informuję, że Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim w dniu 25 listopada 2020 r. podjęła uchwałę nr XXVI/240/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2020r., poz. 5795).

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  1. Stawka podstawowa 26,00 zł/mieszkańca/miesiąc – gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,
  2. Stawka podwyższona w wysokości 52,00 zł/ mieszkańca/miesiąc – gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
  3. Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym za miesiąc od jednego mieszkańca w wysokości 3,00zł./mieszkańca/miesiąc.

Ponadto wyjaśniam, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2020 r.poz.1439 ze zm.) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadomi pisemnie właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wpłacać raz w miesiącu bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Sępólno Krajeńskie Nr 23 1600 1462 1016 7754 9000 0012 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim ul. Tadeusza Kościuszki 11. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niezłożenie deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech