Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Nowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 marca 2019 r.

Informuję, że Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim w dniu 30 stycznia 2019 r. podjęła uchwałę nr IV/29/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019r., poz. 725). W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe stawki za pojemnik na odpady komunalne obowiązujące od 1 marca 2019 r.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

    14,00 zł/mieszkańca/miesiąc - selektywna zbiórka odpadów,
    28,00 zł/mieszkańca/miesiąc - nieselektywna zbiórka odpadów.

Miesięczne stawki opłaty za pojemnik na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

  • o pojemności 60 litrów - w wysokości 13,50 zł;
  • o pojemności 120 litrów - w wysokości 27,00 zł;
  • o pojemności 240 litrów - w wysokości 54,00 zł;
  • o pojemności 1100 litrów - w wysokości 247,50 zł.

Miesięczne stawki opłaty za pojemnik na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy:

  • o pojemności 60 litrów - w wysokości 27,00 zł;
  • o pojemności 120 litrów - w wysokości 54,00 zł;
  • o pojemności 240 litrów - w wysokości 108,00 zł;
  • o pojemności 1100 litrów - w wysokości 495,00 zł.

Ponadto wyjaśniam, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2018 r.poz.1454 ze zm.) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji ? Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadomi pisemnie właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wpłacać raz w miesiącu bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Sępólno Krajeńskie Nr 75 2030 0045 1110 0000 0286 4620 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim ul. Tadeusza Kościuszki 11.Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niezłożenie deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech