Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza rokowania po II publicznym przetargu - ul. Zakładowa

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza rokowania po II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej


Na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) oraz §25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Kraj. ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości: 

  1. Działka nr 28/17 o pow. 0,2000 ha zapisanej w KW BY2T/00016402/4

o wartości 70.180,11zł (57.057,00zł + 13.123,11zł VAT)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XX/162/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008r. opublikowaną w Dz. Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008r. poz. 306, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową, produkcyjną (5 P,U).

Są to grunty uzbrojone w ramach działania projektu  5.6 RPO WK-P, w związku z powyższym w przypadku gdy nabywca zdecyduje się na sprzedaż gruntu, Gminie przysługuje prawo do nabycia gruntów z powrotem za tę samą cenę, za którą zostały sprzedane przez Gminę - przez okres trwałości projektu.  
W/w nieruchomość jest wolna od zajęć komorniczych i zobowiązań.

I przetarg odbył się 14 marca 2019 roku
II przetarg odbył się 6 listopada 2019 roku
Zgłoszenia udziału w rokowaniach można składać w Sekretariacie pokój nr 9 Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w zamkniętych kopertach do dnia 2 kwietnia do godziny 15.
Zgłoszenie powinno zawierać:
- oznaczenie nabywcy,
- imię, nazwisko, adres zamieszkania,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- dowód wpłaty zaliczki.

Rokowania odbędą się w dniu 7 kwietnia 2020 roku  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 2 o godzinie 10.00

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na rokowaniach) jeżeli wpłacą 10% zaliczki ceny wywoławczej nieruchomości do dnia 2 kwietnia 2020 r. na konto Gmina Sępólno Krajeńskie BGŻ BNP PARIBAS nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640.

Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić przyjętą cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłaconą zaliczkę, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Niewpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek zaliczki, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot zaliczki osobom, które nie wygrały rokowań nastąpi po ich zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo do:
- odwołania rokowań bez podania przyczyny,
- zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 2 marca 2020 roku do dnia 07 kwietnia 2020 roku.

 

Sporządziła: Anna Rainko

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje, że:
-administratorem Pana /Pani danych osobowych jest Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11
-Inspektorem Ochrony Danych jest Hanna Sobiechowska – kontakt -e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
-wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
-do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
-do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
-do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
-do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.                                                                                                Dane zwykłe i szczególnej kategorii przetwarzane są z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.
„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia
                                                                                                      

  Administrator
  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Dnia 25.06.2019  r.

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech