Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg - ul. Zakładowa

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz. 1490) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej jednej nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Zakładowej. 

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki nr  28/19 o pow. 1.4307 ha oraz działki nr 48/2 o pow. 0,5918 ha opisanych w księdze wieczystej nr KW BY2T/00016402/4 o łącznej powierzchni 2.225 ha cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  543.844,50zł brutto.

Na cenę wywoławczą składa się wartość działki nr 28/19  - 389.959,20zł (317.040,00zł +72.919,20zł VAT) oraz wartość działki 48/2 - 153.885,30 zł (125.110,00zł +28.775,30zł VAT)
Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2020 roku  o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 2

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XX/162/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r. opublikowaną w Dz. Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2008 r. poz. 306, nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową, produkcyjną (5 P,U).

Są to grunty uzbrojone w ramach działania projektu  5.6 RPO WK-P, w związku z powyższym w przypadku gdy nabywca zdecyduje się na sprzedaż gruntu, Gminie przysługuje prawo do nabycia gruntów z powrotem za tę samą cenę, za którą zostały sprzedane przez Gminę - przez okres trwałości projektu.  

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu) jeżeli wpłacą wadium w wysokości 54.384,45zł tj. 10% ceny wywoławczej nieruchomości  do dnia 7 kwietnia  2020 r. na konto Gminy Sępólno Krajeńskie w Banku BGŻ PNB PARIBAS nr 20 2030 0045 1110 0000 0286 4640. Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. 

Niewpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 2 marca  2020 roku do dnia 9 kwietnia  2020 roku.

 

Sporządziła: Anna Rainko

Klauzula Informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje, że:
-administratorem Pana /Pani danych osobowych jest Burmistrz Sępólna Krajeńskiego, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 11
-Inspektorem Ochrony Danych jest Hanna Sobiechowska – kontakt -e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
-wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
-do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
-do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
-do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
-do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Dane zwykłe i szczególnej kategorii przetwarzane są z zapewnieniem poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: sprostowania/ uzupełnienia danych, do usunięcia danych/bycia zapomnianym, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do tego by nie podlegać profilowaniu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie.

Pani/Panu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia

Administrator
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Dnia 25.06.2019  r.

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech